1. Organizatorem programu jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Program trwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Kliencie - należy przez to rozumieć osobę, która kiedykolwiek skorzystała z usług Studia Urody Synergia i zamierza skorzystać z nich ponownie;
  • Wizycie - należy przez to rozumieć wizytę w Studio Urody Synergia w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi/usług świadczonych w Studio Urody Synergia.
 4. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia, na zasadach określonych w Regulaminie:
  • przez Klienta - w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług wykonanych podczas jednej Wizyty, następującej po Wizycie Nowego Pacjenta;
  • przez Nowego Klienta - w wysokości 10 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.
 1. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:
  • Polecił usługi Organizatora osobie trzeciej;
  • Osoba trzecia skorzystała z co najmniej jednej odpłatnej usługi Studia Urody Synergia wskazując w czasie rejestracji dane Klienta (imię, nazwisko), który polecił jej usługi Studia Urody Synergia (dalej „Nowy Klient”);
  • Nowy Klient rozpoczyna korzystanie z usług Studia Urody Synergia po raz pierwszy (jako klient pierwszorazowy).
 2. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu najbliższej wizyty Klienta w Studio Urody Synergia.
 3. Nowy Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Studio Urody Synergia.
 4. Klient może polecić usługi Studia Urody Synergia w nieograniczonej liczbie Nowych Klientów i za każde spełnienie warunków uczestnictwa w Programie otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 20% ceny brutto usług zrealizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia .
 5. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym Voucherami i Ulotkami.