Voucher o wartości 100 zł

 1. Voucher może być wykorzystany na dowolne usługi świadczone przez Studio Urody Synergia.
 2. Voucher może być zrealizowany po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
 3. Voucher nie uprawnia do zakupu kosmetyków.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 6. Skorzystanie z Vouchera możliwe jest wyłącznie jeden raz (nawet przy posiadaniu ich większej ilości).
 7. Voucher może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 8. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 10. Vouchera nie można zrealizować na usługi objęte inną promocją lub pakietem.

Z ulotką 20 % zniżki!

 1. Organizatorem promocji jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Zniżka obowiązuje od 01.01.2018 do 31.05.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja polega na możliwości skorzystania ze zniżki o wartości 20% na usługę wykonywaną w Studio Urody Synergia przez:
  a) okazanie ulotki przy rejestracji wizyty w recepcji Studia Urody Synergia
  b) przy rejestracji wizyty telefonicznie, poinformowaniu o posiadaniu ulotki i okazaniu niej podczas realizacji wizyty.
 4. Obniżka ceny wynikająca z posiadania ulotki jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usługi.
 5. Ilość ulotek okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skorzystanie ze zniżki możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 7. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i pakietami.
 8. Zniżki nie można wykorzystać na zakup kosmetyków, voucher’ów podarunkowych oraz usług fryzjerskich.

Voucher 20% zniżki na dowolną usługę (ulotka)

 1. Organizatorem promocji jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Promocja trwa od 24.04.2017 do 31.05.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja polega na możliwości skorzystania ze zniżki o wartości 20% na usługę wykonywaną w Studio Urody Synergia przez:
  a) okazanie voucher’a (ulotki) przy rejestracji wizyty w recepcji Studia Urody Synergia
  b) przy rejestracji wizyty telefonicznie, poinformowaniu o posiadaniu voucher’a (ulotki) i okazaniu go podczas realizacji wizyty.
 4. Obniżka ceny wynikająca z posiadania Voucher’a (ulotki) jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usługi.
 5. Ilość Voucher’ów (ulotek) okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skorzystanie z Promocji możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i pakietami.
 8. Promocji nie można wykorzystać na zakup kosmetyków, voucher’ów podarunkowych oraz usług fryzjerskich.

Regulamin programu lojalnościowego „Poleć nas, a otrzymasz 20% zniżki”

 1. Organizatorem programu jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Program trwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Kliencie - należy przez to rozumieć osobę, która kiedykolwiek skorzystała z usług Studia Urody Synergia i zamierza skorzystać z nich ponownie;
  • Wizycie - należy przez to rozumieć wizytę w Studio Urody Synergia w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi/usług świadczonych w Studio Urody Synergia.
 4. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia, na zasadach określonych w Regulaminie:
  • przez Klienta - w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług wykonanych podczas jednej Wizyty, następującej po Wizycie Nowego Pacjenta;
  • przez Nowego Klienta - w wysokości 10 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.
 5. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:
  • Polecił usługi Organizatora osobie trzeciej;
  • Osoba trzecia skorzystała z co najmniej jednej odpłatnej usługi Studia Urody Synergia wskazując w czasie rejestracji dane Klienta (imię, nazwisko), który polecił jej usługi Studia Urody Synergia (dalej „Nowy Klient”);
  • Nowy Klient rozpoczyna korzystanie z usług Studia Urody Synergia po raz pierwszy (jako klient pierwszorazowy).
 6. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu najbliższej wizyty Klienta w Studio Urody Synergia.
 7. Nowy Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Studio Urody Synergia.
 8. Klient może polecić usługi Studia Urody Synergia w nieograniczonej liczbie Nowych Klientów i za każde spełnienie warunków uczestnictwa w Programie otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 20% ceny brutto usług zrealizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia .
 9. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym Voucherami i Ulotkami.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Studio Urody SYNERGIA, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§2
Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§3
Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, badania i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§4
Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 4. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§5
Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą  wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§6
Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz w Internecie pod adresem: www.synergiabielsko.pl.
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§7
Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§8
Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub on-line.
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
 3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§9
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny Zabieg korygujący zostanie wykonany. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§10
Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 3. Za rzeczy (odzież, biżuterię, telefon, parasol itp.) pozostawione w  Salonie, Salon nie odpowiada.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24.04.2017r.